Общи Условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ
за уреждане на взаимоотношенията по използването на услуги, предоставяни чрез мобилно приложение


Раздел I ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. С тези Общи условия се определят реда, условията и сроковете за предоставяне на услуги на Ползватели чрез използване на мобилното приложение на “Гоу и Гоу” ООД.
2. “Гоу и Гоу” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев“ № 18, ап. 9, дружество вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 206940355, тел. 0882040002, електронна поща:info@goego.bg .
3. Ползвател е всяко лице, което ползва услугите, предоставяни чрез мобилното приложение на “Гоу и Гоу” ООД. Ползвателят трябва да е навършил 21 години, с минимален шофьорски стаж 1 годинa и да притежава валидно свидетелство за правоуправление на МПС, действително за територията на Република България, издадено от компетентните власти на една от следните държави: Република Австрия, Кралство Белгия, Република България, Федерална република Германия, Република Гърция, Кралство Дания, Република Естония, Република Ирландия, Кралство Испания, Италианска република, Република Кипър, Република Латвия, Република Литва, Велико херцогство Люксембург, Република Малта, Кралство Нидерландия, Република Полша, Португалска република, Република Румъния, Словашка република, Република Словения, Република Унгария, Република Финландия, Френска република, Република Хърватия, Чешка република, и Швейцарска конфедерация, което му дава право за управление на превозни средства, класифицирани като категория „B“.
4. Мобилното приложение е платформа за резервация, ползване и заплащане на услугите, предоставяни в приложението, поддържана от “Гоу и Гоу” ООД и управлявана от смартфона на всеки ползвател.
5. При сключване на Договор за използване („Договора“) на лек автомобил с електрически двигател („Превозно средство“) Ползвателят се счита за обвързан от тези Общи условия, ръководството за експлоатация на Превозното средство, препоръките на производителя на Превозното средство и изискванията на всички приложими нормативни актове, съгласно действащото българско законодателство. Общите условия са неразделна част от индивидуалните договори, сключени между “Гоу и Гоу” ООД и Ползвателите. Когато се посочва раздел и/или точка се счита, че са посочени раздел и/или точка от тези Общи условия, освен ако не е уговорено друго.
6. За да сключи Договор за използване на лек автомобил с електрически двигател, Ползвателят е длъжен да изтегли Мобилното приложение на своето смарт устройство и да създаде личен акаунт по указания ред. Данните за влизане в акаунта се предоставят само и единствено на конкретното физическо лице, титуляр на Акаунта, който е длъжен да съхранява тези данни в тайна и да не ги разкрива на никого. Всички действия, извършени чрез използването акаунта на Ползвателя, се считат за действия извършени от самия Ползвател, титуляр на акаунта.
7. При сключването на Договор за използване на превозно средство Ползвателят се идентифицира с валидно свидетелство за правоуправление на МПС, като за целите на идентификацията на Ползвателя, в момента на регистрация на личния си акаунт Ползвателят ще бъде помолен да направи снимка на лицето си със своя смартфон, така че лицевият образ да съвпада със снимката в представеното Свидетелство за управление на МПС.
8. Ползвателят и “Гоу и Гоу” ООД заявяват изрично и се съгласяват, че сключването на Договора за използване на Превозното средство, приемането на настоящите Общи условия, респективно потвърждението на последните, се извършва по електронен път и ще има същите задължителни правни последици като подписа върху писмените документи и ще бъде допустимо доказателство в съда и всяка друга институция за уреждане на спорове. С подписване на Договора Ползвателят декларира, че е инструктиран за задължителните технически изисквания за експлоатация на Превозното средство и е запознат с изискванията за управление на автомобил на територията на Република България.
9. Личните данни, които Ползвателят предоставя, както и личните данни, които “Гоу и Гоу” ООД изготвя и генерира в процеса на предоставяне на услугите, се обработват и съхраняват от страна на “Гоу и Гоу” ООД в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО („Общ регламент за защита на личните данни“). Подробна информация за целите и правното основание за обработването на личните данни; категориите получатели на лични данни; срокът, за който ще се съхраняват личните данни; правата на субектите на данни във връзка с обработването на неговите лични данни от страна на “Гоу и Гоу” ООД, както и информация за начина, по който те могат да бъдат упражнени; данни за контакт с длъжностното лице по защита на данните и всяка друга информация, която Общият регламент за защита на личните данни изисква да бъде предоставена на Ползвателите, се съдържа в Политиката за поверителност и защита на личните данни в “Гоу и Гоу” ООД, която е публикувана на интернет страницата на “Гоу и Гоу” ООД – www.goego.bg („Политика за поверителност“).

Раздел II УСЛУГИ, ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ “Гоу и Гоу” ООД
10. “Гоу и Гоу” ООД предоставя на Ползвателите на мобилното приложение услуги по регистрация, резервация и използване на леки автомобили с електрически двигател, съобразно своята търговска политика, въз основа на ценова листа.
11. Конкретният избор на пакета услуги се определя от всеки Ползвател при сключването на Договора за използване на превозно средство.

Раздел III ЦЕНА И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ
12. При сключване на Договор за използване на Превозно средство, Ползвателят заплаща на “Гоу и Гоу” ООД дължимата цена за използване на Превозното средство, съгласно Ценовата листа, валидна към момента на сключване на Договора за използване на Превозното средство.
13. При регистрирането на акаунта, Ползвателят потвърждава изрично, че има право да използва, доброволно регистрираната от него в Мобилното приложение платежна карта, и средствата, налични по сметката на картата, са достатъчни за извършване на разплащания към “Гоу и Гоу” ООД.
14. Платежната карта, регистрирана в Мобилното приложение от Ползвателя, трябва да позволява извършването на автоматични дебити (усвоявания) от сметките, свързани с картата. Дължимите суми във връзка предоставяните от “Гоу и Гоу” ООД услуги се усвояват автоматично от сметките, свързани с картата. В случай на неуспешно усвояване на средствата от свързаната към картата сметка, поради недостатъчен баланс на средствата по сметката, “Гоу и Гоу” ООД уведомява Ползвателя и определя допълнителен срок за плащане, в който срок Ползвателят е длъжен да заплати всички дължими суми. Ползвателят дължи законната лихва за забава върху просрочената сума за всеки ден забава.
15. В случай, че “Гоу и Гоу” ООД дължи възстановяване на каквито и да е суми, заплатени от Ползвателя, тези суми се възстановяват по същата платежна карта или банкова сметка, от която е било получено плащането от страна на Ползвателя, освен ако Страните не са договорили друго.
16. “Гоу и Гоу” ООД си запазва правото едностранно да променя Ценовата листа, като обяви промените и уведоми Ползвателя за това чрез Мобилното приложение.

Раздел IV ПРАВИЛА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА
            17. Ползвателят, при резервиране и използване на Превозно средство, е длъжен да спазва принципа на добросъвестността, както и да използва Превозното средство отговорно, с грижата на добър стопанин, при стриктно спазване на приложимите нормативни актове и правилата, установени в Договора и настоящите Общи условия.
            18. Когато Ползвателят желае да сключи Договор за използване на Превозно средство, то той първо трябва да резервира Превозното средство, като влезе в своя акаунт в Мобилното приложение.
19. Превозно средство може да бъде резервирано предварително за период от 15 (петнадесет) минути до очакваното начало на използване на Превозното средство. През първоначалния период на резервацията от 15 (петнадесет) минути, на Ползвателят не се начисляват такси. Всяко удължаване на резервацията след тези 15 (петнадесет) минути се заплаща в зависимост от избрания период за удължаване на резервацията.
20. В случай, че Ползвателят не започне да използва Превозното средство в рамките на 15 (петнадесет) минути от момента на потвърждение на резервацията, резервацията на Превозното средство ще бъде автоматично анулирана. Ползвателят има право по всяко време да анулира резервацията до 15 (петнадесет) минути без никакви финансови санкции за това.
21. С отключването на Превозното средство, Ползвателят сключва Договора за използване на Превозното средство, наличен в Мобилното приложение, с “Гоу и Гоу” ООД. Договорът за използване на Превозно средство се счита за сключен и валиден между Ползвателя и “Гоу и Гоу” ООД, от момента на неговото потвърждение, след като Ползвателят се е запознал с условията на Договора за използване на Превозно средство и е потвърдил приемането на последните чрез натискането на бутона „Отключване” от Ползвателя и остава в сила до момента на връщане на Превозното средство в „Позволена Зона за Връщане на Превозното средство“ или „Платена Зона за Връщане на Превозното средство“ и заключване на Превозното средство, чрез избор на командата „Заключване” чрез Мобилното приложение от Ползвателя.
22. Цената за използване на Превозното средство се определя съгласно действащата Ценова листа за услугите към момента на сключване на Договора за използване на Превозното средство и не подлежи на промяна през целия период на използване на Превозното средство. Ползвателят се задължава да заплаща и евентуално наложени, дължими неустойки от “Гоу и Гоу” ООД поради лошо изпълнение или неизпълнение на Договора за използване на Превозното средство и Общите условия, както и да заплати евентуално обезщетение за нанесени вреди на “Гоу и Гоу” ООД в резултат от използването на Превозното средство.
23. Дължимите плащания се изчисляват в съответствие с данните от Мобилното приложение. “Гоу и Гоу” ООД, въз основа на получените данни от Мобилното приложение, изготвя и предоставя на Ползвателя разписка. При изрично искане от страна на Ползвателя, “Гоу и Гоу” ООД може да издаде фактура за дължимите суми във връзка с използването на Превозното средство.
24. Цената за използване на Превозното средство включва прилежащите към съответното Превозно средство застраховки, съгласно Договора и Общите условия и се начислява за всяка започната минута и всеки изминат километър до момента на достигане на определения дневен лимит, и за всеки един километър изминато разстояние, над определения дневен лимит, съгласно действащата Ценова листа към момента на отключването на Превозното средство. Ползвателят е запознат и е съгласен, че отключването или заключването на Превозното средство (всяко действие поотделно) е включено в периода, за който се начислява цената за използване на Превозното средство.
25. Всеки път, преди да започне да използва Превозното средство, Ползвателят е длъжен да се увери, че Превозното средство е в изправност и годно за експлоатация. При констатиране на повреди, дефекти и/или недостатъци Ползвателят се задължава незабавно да уведоми “Гоу и Гоу” ООД чрез данните за контакт, посочени в Мобилното приложение.
26. Във всяко Превозно средство трябва да има ключ за запалване на Превозното средство, копие от свидетелството за регистрация на Превозното средство, копие от застрахователната полица за сключен договор за задължителна застраховка „Гражданска отговорност на автомобилистите“ във връзка с използването на Превозното средство, двустранен протокол за констатиране на пътнотранспортно произшествие, карти за достъп до локациите на “Гоу и Гоу” ООД  за връщане на Превозни средства.
27. Ползвателят се задължава да извърши обстойна проверка дали всички документи, принадлежности и аксесоари на Превозното средство, предвидени в т. 26 от настоящия документ, са на мястото си и дали някой от тях не липсва, или има недостатъци и/или дефекти, и при констатирането на нередности, преди да започне да използва Превозното средство, незабавно да уведоми “Гоу и Гоу” ООД чрез данните за контакт, посочени в Мобилното приложение.
28. След приключване използването на Превозното средство, Ползвателят е длъжен да върне Превозното средство в Позволена Зона или Всяка една обозначена Платена Зона за връщане на Превозното средство, съгласно тези Общи условия, да се увери, че по Превозното средство няма нанесени щети и други увреждания, да провери дали не е оставил някоя своя вещ в Превозното средство и да се увери, че е оставил в Превозното средство всички документи, принадлежности и аксесоари, посочени в т. 26 от настоящия документ.
29. Ползвателят е длъжен да остави Превозното средство до Позволена Зона за връщане или Платена Зона за връщане след като същото бъде заредено достатъчно, за да може след паркирането му в горепосочените Зони да има остатъчен заряд на батерия, който позволява с Превозното средство да бъде изминато разстояние от поне 10 км (десет километра).
30. Ползвателят е длъжен да използва Превозното средство по предназначение в съответствие с Договора и настоящите Общи условия, инструкциите за неговата употреба (налични в Превозното средство), Закона за движението по пътищата и изискванията на останалите приложими нормативни актове. Ползвателят няма право да използва Превозното средство за цели със състезателен характер, да го използва като тренировъчно Превозно средство, да го използва за извършване на таксиметрови превози или други услуги с подобен характер, включително за превоз на пътници срещу заплащане или други търговски дейности с конкурентен характер.
31. Ползвателят няма право да отдава на под наем Превозното средство, да прехвърля правата и задълженията си по Договора за използване на Превозното средство или да прехвърля Превозното средство на друго лице и/или да позволява на друго лице да използва превозното средство, без изрично дадено писмено съгласие от страна на “Гоу и Гоу” ООД. При нарушение на тази забрана, Ползвателят носи пълна отговорност за всички причинени вреди в резултат на такова използване, включително вреди, причинени на трети лица. Използването на Превозното средство извън границите на Република България е строго забранено.
32. След като използва Превозното средство, Ползвателят се задължава да върне Превозното средство в състояние, което не е по-лошо от това, в което го е получил, след отчитане на обичайното изхабяване.
33. В случай, че Ползвателят наруши някоя от горепосочените клаузи през периода, в който използва Превозното средство, Ползвателят дължи заплащането на предвидените в настоящите Общи условия неустойки, както и възстановяването на всички вреди, настъпили за “Гоу и Гоу” ООД, в резултат на нарушението.
34. В случай, че Превозното средство се повреди поради пътнотранспортно произшествие или поради наличието на други обстоятелства, Ползвателят е длъжен незабавно да информира “Гоу и Гоу” ООД, застрахователното дружество, при което е застраховано Превозното средство и съответните компетентни органи (полиция, пожарна служба, и други), да попълни необходими документи във връзка с пътнотранспортно произшествие (двустранен протокол за настъпило пътнотранспортно произшествие и други), да изпълни дадените указания от “Гоу и Гоу” ООД и е длъжен да извършва други необходими действия (включително оказване на пълно съдействие през застрахователното дружество във връзка с инцидента), за да се избегнат или смекчат евентуалните щети за “Гоу и Гоу” ООД, Превозното средство и/или трети лица и имуществото. При настъпили повреди по Превозното средство, Ползвателят се задължава и гарантира, че няма да продължи използването на Превозното средство.

Раздел V ОТГОВОРНОСТ
            35. Ползвателят носи пълна отговорност за Превозното средство през целия срок на използване на Превозното средство. Ползвателят поема отговорност за причинените увреждания по Превозното средство в резултат на неговото използване.
            36. Ползвателят не носи отговорност за щетите и/или влошаването на състоянието на Превозното средство, които възникват по време на експлоатационния период и които са вследствие от предишна експлоатация или обичайното износване на Превозното средство, при условие, че е уведомил надлежно за това “Гоу и Гоу” ООД в писмена форма за същите, преди стартиране на използването.
37. Ако през периода на използване на Превозното средство, последното бъде повредено и/или унищожено поради настъпило пътнотранспортно произшествие, причинено по вина на Ползвателя, последният е длъжен да заплати обезщетение на “Гоу и Гоу” ООД срещу всякакви претърпени загуби в резултат на пътнотранспортното произшествие, допуснато от Ползвателя.
38. В случай, че по време на периода на ползване на Превозното средство, последното бъде повредено, унищожено, в резултат на настъпило пътнотранспортно произшествие, което не е признато за застрахователно събитие съгласно общите правила на застрахователя и застрахователната компания откаже да заплати обезщетение за настъпилите щети, Ползвателят е длъжен да заплати обезщетение за всички претърпени загуби, включително, но не само, заплатените или бъдещи разходи за ремонт съгласно предоставената подробната оценка, както и да заплати на Оператора на “Гоу и Гоу” ООД предвидената неустойка.
39. Ползвателят носи пълна отговорност за извършените нарушения/неспазването на приложимите нормативни актове и причинените вреди на трети лица по време на периода на ползване на Превозното средство. В случай че Ползвателят управлява превозното средство по неправилен и/или застрашаващ здравето и живота на останалите участници в движението начин или по друг начин, чрез който се нарушава Договора за използване на Превозното средство (включително тези Общи условия) и в резултат на това “Гоу и Гоу” ООД претърпява загуби (например заплащане на допълнителни такси или глоби, дължими на публични органи или трети страни, но не само и т.н.), Ползвателят се задължава да заплати дължимите неустойки, както и да обезщети “Гоу и Гоу” ООД за настъпилите вреди.
40. Във всеки случай, заплащането на обезщетенията и неустойките не освобождава Ползвателя от задължението му да изпълнява задълженията си, предвидени в Договора за използване на Превозното средство (включително настоящите Общи условия).

Раздел VI ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
            41. Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни едностранно от “Гоу и Гоу” ООД, като при изменение “Гоу и Гоу” ООД се задължава да информира за това Ползвателя в срок до 7 (седем) дни от датата на изменението.
42. Приложимата и валидна версия на Общите условия ще бъде винаги достъпна на Мобилното приложение.
43. Тези Общи условия, потвърдени и приети от Ползвателя по електронен път от разстояние чрез Мобилното приложение, се считат за валиден и правнообвързващ документ между Ползвателя и “Гоу и Гоу” ООД и имат същото правно действие като подписана на хартия версия на документа.
44. Настоящите Общи условия се уреждат от действащото законодателство на Република България.
45. В случай, че някоя клауза от Общите условия е в противоречие със законодателството на Република България или по някаква причина стане частично или напълно недействителна, това няма да засегне валидността на останалите клаузи от Общите условия.
46. Всеки спор, противоречие или претенция, произтичащи от или свързани с Договорa за предоставяне на услуги, неговото нарушение, прекратяване или валидност, се разрешава най-напред чрез провеждането на взаимни преговори. Ако Ползвателят и “Гоу и Гоу” ООД не постигнат съгласие чрез преговори, всеки спор, противоречие или претенция ще бъдат окончателно разрешени от компетентния съд на Република България, съгласно правилата, установени в разпоредбите на Гражданския процесуален кодекс.