Правила и условия

  

     ДОГОВОР ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПРЕВОЗНО СРЕДСТВО

София, Република България
 

 Страни по договора:

 “Гоу и Гоу” ООД, със седалище и адрес на управление: гр. София, район Триадица, бул. „Христо Ботев“ № 18, ап. 9, дружество вписано в ТРРЮЛНЦ при Агенция по вписванията с ЕИК 206940355, тел.+359882040002 електронна поща:info@goego.bg .

 

Ползвател: [ПОПЪЛВА СЕ АВТОМАТИЧНО В ПРИЛОЖЕНИЕТО]при регистрация в приложението,  по този начин вие се съгласявате с обработката на вашите лични данни, които се събират чрез sumsub.com,(личните данни се съхраяват за период от три године след което автоматично се изтриват) за отказ да се съхраняват лични данни може да пишете на info@goego.bg

 

 

Преди одобрението и сключването на този Договор за използване на Превозни средства (наричано по-долу „Договор за използване на превозно средство“), Ползвателят е длъжен да прочетете внимателно и да се запознае с правилата за използване на превозни средства , общите условия, често задаваните въпроси, неустойките,  цените на услугите, тъй като те ще се считат за неразделна част от договора и ще бъдат публично достъпни в Мобилното приложение и Уебсайта www.goego.bg .

 

1.     ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

1.1. Предоставя на Ползвателя правото временно да управлява и използва Превозното средство,     Превозно средство, марка-модел с Регистрационен номер, цена за използване, дата и час на       започване на използването, дата и час на приключване не ползването, място, от което е взето превозното средство и място на което е върнато.  Ползвателят се задължава да използва Превозното средство в съответствие с правилата и условията, посочени в този Договор, Правилата и Общите условия, заплаща таксата за използване, като и да извършва всички други дължими плащания, включително дължими неустойки и/или обезщетение за нарушения, както е предвидено в този  Договор, Правилата, Общите условия и действащата Ценова листа към момента на отключване на Превозното средство www.goego.bg

1.2. Процедурата за резервация на Превозното средство, процедурата за използване и връщане на Превозното средство, сроковете и условията за преглед на Превозното средство, отговорността повреме на използване на Превозното средство, реда и условията относно дефектите и  несъответствията на превозното средство и други правила и условия относно използването на  превозното средство ще бъдат посочени в Правилата и Общите условия, Често задавани въпроси са неразделна част от този Договор.

 

2.     ВАЛИДНОСТ НА ДОГОВОРА

2.1. Този Договор влиза в сила, когато Ползвателят се съгласи с общите условия и правила в Мобилното приложение и се прекратява/изтича, след деинсталиране на Мобилното приложение, визуализираща се на екрана на смартфона посредством използването на Мобилното приложение .

2.2. За срок на валидност на Договора се счита срока на използване на Мобилното приложение при даване на съгласие с правилата за ползване на приложението, от началната дата, на която е стартирано използването и крайната дата, на която е прекратено или деинсталира използването на Мобилното приложение.

 

3.     ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО, ПОТВЪРЖДЕНИЕ И ГАРАНЦИИ

3.1. Със сключването на настоящия Договор за използване на Превозно средство чрез мобилното приложение и със създаването/извършената регистрацията в приложението на GOEGO, Ползвателят доброволно предоставя личните си данни, Регламент  2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (Текст от значение за ЕИП) и Закона за защита на личните данни, доброволно и че е запознат с информацията, представена му от Наемодателя на основание разпоредбите на Закона за защита на личните данни, както и че дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани по посочения в закона начин, включително същите да бъдат използвани от Наемодателя за целите на сключване и изпълнение на Договора и свързаните с него правоотношения, и реализация на законните права и интереси на Ползвателя във връзка с Договора.  Необходими за сключването и правилното изпълнение на Договора, като доброволно поставя отметка в специално създаденото за целта поле, което не е отбелязано предварително. С поставянето на отметка в мобилното приложение Ползвателят потвърждава, че е дееспособно физическо лице и заявява/потвърждава изрично, че се е запознал подробно с Правилата, Общите условия, Политиката за поверителност и инструкциите за използване на Превозното средство (налични и в Мобилното приложение и в Уебсайта), че ги е прочел внимателно и е разбрал съдържанието им и последиците от сключване, изпълнение на Договора и неизпълнение или неправилно изпълнение или ненавременно изпълнение на сключения Договор. Ползвателят няма право да сключва Договора за използване на Превозното средство и да използва услугите на GOEGO Мобилно приложение, в случай, че не се е запознал добре с Правилата и Общите условия и не ги е приел.

3.2. С даване на съгласие в Мобилното Приложение на настоящия Договор от разстояние по електронен път, Ползвателят потвърждава/декларира, че е прегледал щателно Превозното средство преди да започне да го използва, както е предвидено в Правилата и уведомява GOEGO за всички констатирани дефекти и нередности. Ползвателят разбира, че в случай на нарушение на изискването, предвидено в тази клауза или предоставяне на невярна и/или неточна информация, всички нарушения могат да се считат за възникнали през Периода на използване на Превозното средство от Ползвателя който може да понесе предвидената отговорност за тях.

3.3. Настоящият Договор, потвърден, при условията и реда посочени в този раздел чрез Мобилното приложение , се счита за сключен и валиден и има същото правно действие като подписана на хартия версия на Договора. Договорът (включително Правилата и Общите условия) са обвързващи документи и за двете Страни по Договора, заедно с произтичащите от това правни последици.

3.4. Ползвателят се задължава да използва Превозното средство добросъвестно, правилно, внимателно и с дължимата грижа на добрия стопани/собственик, да го използва само по предназначение, без да нарушава изискванията, установени в клаузите на Правилата и Общите условия.

3.5. Ползвателят се счита за уведомен, че при неспазване на условията на Договора, Правилата и/или Общите условия могат да му бъдат наложени неустойки, посочени в действащия Списък с неустойките.

 

4.     ПРОЦЕДУРА ЗА УРЕЖДАНЕ НА ПЛАЩАНИЯТА

4.1. Ползвателят е длъжен да заплати на GOEGO цената/таксата за Периода на ползване на Превозното средство, определена съгласно Ценовата листа в Мобилното Приложение и www.goego.bg, валидна към момента на сключване на Договора за използване  на Превозното средство.

4.2. В края на пътуването, Ползвателят се задължава да уреди разплащанията по Договора за използване на Превозното средство по реда и условията, предвидени в Общите условия и Правилата.

4.3. Цените се изчисляват на базата предоставените данни от Мобилното приложение и Системата на Превозното средство.

4.4. Неустойки за неизпълнение (наложени санкции и лихви за забава) и претърпени загуби, обезщетения и други дължими суми по този Договор се заплащат при условията и по реда, установени в Общите условия и Правилата.

 

 

5.    НЕУСТОЙКИ/ОБЕЗЩЕТЕНИЯ:

 

5.1. При установен случай на изгубен/повреден/унищожен кабел за зареждане на батерията на  електромобила или на изгубен/повреден/унищожен контактен ключ за електромобила по време на ползването му от Ползвателя, същият дължи неустойка в размер на BGN 900

5.2.В случай на повреждане/изгубване/унищожаване на вътрешни елементи от интериора в т.ч.  аксесоари/вътрешни устройства или електроника по време на ползването на електромобила от  Ползвателя, същият дължи неустойка предоставена от сервиз цена в троен размер.

 5.3.В случай на повреждане/изгубване на външни елементи от екстериора в т. ч. гуми по време на ползването на електромобила от Ползвателя, същият дължи на неустойка в размер на BGN 800

5.4.В случай на напълно повреден или унищожен електромобил по време на неговото използване от Ползвателя, същият дължи на неустойка в размер на пълната стойнот на автомобила. Ако повредата  на електромобила по време на използването му от Ползвателя не е пълна, то същият дължи на  Наемодателя неустойка спрямо размера на ремонт в троен размер.

5.5.В случай, че през периода на използване на Превозното средство са нарушени Закона за движението по пътищата и/или други приложими нормативни актове, когато уведомлението за такова нарушение е получено след преустановяване на използването на автомобила от Ползвателя, то той заплаща  дължимите суми установени по закон.

 5.6.В случай на пушене или следи от пушене вътре в лекия автомобил, както и превозното средсво и мръсно и има оставени вещи, боклук и др. Ползвателя дължи на  неустойка в размер на BGN 200

5.7.В случай, че Превозното средство се предава за шофиране на трето лице, различно от Ползвателя, то Ползвателя дължи на Наемодатея неустойка в размер на BGN 5000

 5.8.В случай на неинформиране или несвоевременно  информиране на Наемодателя и компетентните контролни органи при инцидент/произшествие, или напускане на местопроизшествието след осъществен инцидент с Превозното средство Ползвателя дължи на Наемодателя неустойка в размер на BGN 5000, както и всички допълнителни разходи по ремонт, репатрак и др.

 5.9.В случай на настъпване на пътнотранспортно произшествие, причинено от Ползвателя с използваното  Превозното средство, Ползвателя дължи неустойка в размер на BGN 2000, както и всички  допълнителни разходи, ако има такива.

5.1.0 В случай на ремонт на 
Превозно средство което е в следсвие причинено от Ползвателя за всеки ден от престой на превозното средство в сервиз. Потребителя заплаща по 80лева за всеки ден в който автомобила не се движи по вина на Потребителя. 

5.1.1.В случай на управление на Превозното средство след употреба на алкохол и/или под въздействието  на наркотични или психотропни вещества или други забранени от действащите нормативни актове субстанции, Ползвателя дължи на Наемодателя неустойка в размер на BGN 2500

5.1.2.В случай, че управляваното от Ползвателя превозно, бъде паркирано в нарушение на действащите разпоредби от Закона за движението по пътищата, другите приложими нормативни актове и тези Правила, в следствие на което Превозното средство бъде принудително преместено от компетентните държавни органи на наказателен паркинг, Ползвателя дължи заплащането на неустойка в троен размер от наложената глоба.

 5.1.3.В случай, че Ползвателя  осъществи състав на административно нарушение по време на стартирания период на използване на Превозното средство, същият ще дължи заплащането на неустойка за неизпълнение на посоченото в настоящата клауза задължение, независимо от наложената му административна санкция от страна на наказващия орган.

5.1.4..В случай, че Ползвателя няма достаъчно средства десет дена след последното шофиране по предоствената карта за плащане, Наемодателя запазва правото си да изтегли сумата автоматично при полълване на средства в предоствената карта или в профила на Ползвателя, ако ли не то  да се сезират законовите разпоредби на Република България за заплащане на получената услуга от Наемодателя към Ползвателя през използване на приложение за предоствана услуга, както и доопълниителна неустойка в размер на 2000лв(две хиляди лева)